انتخاب زبان

اهداف و چشم انداز ها

اهداف و چشم انداز های آینده شرکت طراحان نوین مدار حمایت از سایر شرکت های دانش بنیان

داخل کشور در زمینه ارتقاء سطح بخش فروش و بازرگانی و مشتری مداری آنها و گزینش نمایندگی

های فعال فروش و خدمات پس از فروش و وفادار به برند TNM در  تمام  استانهای  کشور و ایجاد

نمایندگی های فعال فروش در کشورهای مختلف جهان می باشد.